Hjem
Kontakt
Ødemørk
Eventyrskog
Aktiviteter
Turstier
Om oss
Artikler
Utstyr
Felles organisasjon for Natur og Friluftsliv i Vestby.
forum for
natur og
friluftsliv
FNF - Vestby
 Forum for natur og friluftsliv (FNF) er samarbeids-nettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. FNF skal 
 blant annet jobbe for at natur- og friluftslivsinteressene blir ivaretatt i aktuelle saker i de enkelte fylkene. Etableringen av FNF er et 
 samarbeid mellom Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker
 (SRN). Forum for Natur- og Friluftsliv-Akershus, forkortet FNF-Akershus, er et samarbeidsnettverk for alle natur- og
 friluftslivsorganisasjoner i fylket. Etableringen av FNF er et initiativ fra Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Samarbeidsrådet for
 Naturvernsaker (SRN) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL), og FNF-Akershus ble offisielt opprettet den 14.12.00. I dag har alle fylker 
 i landet opprettet regionale FNF. FNF-Akershus samarbeider med ca. 30 ulike natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket, og totalt har
 disse ca. 100.000 medlemmer.

 Inneværende år mottok FNF-Akershus driftsmidler fra Akershus Fylkeskommune og Miljøverndepartementet (gjennom FRIFO).

 Målsetting for FNF:
 Våre natur- og friluftslivområder er under stadig press i dagens samfunn, ikke minst når det gjelder arealbeslag i forbindelse med
 utbygginger. Det er derfor viktig at sterke krefter arbeider for å ivareta interesser vedrørende natur og friluftsliv regionalt og lokalt.
 Det er dette som er bakgrunnen for opprettelsen av FNF. Vårt mål er å bedre samarbeidet mellom våre natur- og
 friluftlivsorganisasjoner i fylket, slik at vi kan stå sterkere når det gjelder å ta vare på våre sårbare naturområder i fremtiden. Vi
 ønsker derfor å:

 Vestby FnF er en lokal organsasjon tilsluttet Forum for Natur og Friluftsliv, Akershus.


.
Prosjekt
Medlem