FNF - Vestby
forum for
natur og
friluftsliv
Hjem
Kontakt
Ødemørk
Eventyrskog
Aktiviteter
Turstier
Om oss
Artikler
Utstyr
Felles organisasjon for Natur og Friluftsliv i Vestby.
Forum for natur og friluftsliv (FNF) er samarbeids-nettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. FNF skal blant annet jobbe for at natur- og friluftslivsinteressene blir ivaretatt i aktuelle saker i de enkelte fylkene. Etableringen av FNF er et samarbeid mellom Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN). Forum for Natur- og Friluftsliv-Akershus, forkortet FNF-Akershus, er et samarbeidsnettverk for alle natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket. Etableringen av 

 FNF er et initiativ fra Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) og Friluftsrådenes Landsforbund 
 (FL), og FNF-Akershus ble offisielt opprettet den 14.12.00. I dag har alle fylker i landet opprettet regionale FNF. FNF-Akershus samarbeider 
 med ca. 30 ulike natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket, og totalt har disse ca. 100.000 medlemmer.

 Inneværende år mottok FNF-Akershus driftsmidler fra Akershus Fylkeskommune og Miljøverndepartementet (gjennom FRIFO).

 Målsetting for FNF:
 Våre natur- og friluftslivområder er under stadig press i dagens samfunn, ikke minst når det gjelder arealbeslag i forbindelse med 
 utbygginger. Det er derfor viktig at sterke krefter arbeider for å ivareta interesser vedrørende natur og friluftsliv regionalt og lokalt. Det er 
 dette som er bakgrunnen for opprettelsen av FNF. Vårt mål er å bedre samarbeidet mellom våre natur- og friluftlivsorganisasjoner i fylket, 
 slik at vi kan stå sterkere når det gjelder å ta vare på våre sårbare naturområder i fremtiden. Vi ønsker derfor å:

    Effektivt fange opp viktige spørsmål innen natur og friluftsliv i fylket
    Samle og samordne ressurser og vise styrke
    Medvirke til kompetanseutvikling og derigjennom styrking av den enkelte deltagende organisasjon

 Vestby FnF er en lokal organsasjon tilsluttet Forum for Natur og Friluftsliv, Akershus.
Prosjekt
Medlem